Nový HoppyGo měsíční tarif je tady! Nastav si čas výpůjčky na více než 30 dní a získej 50% slevu z denní ceny pronájmu a 50% slevu z ceny havarijního pojištění. Více o měsíčních tarifech zjistíš na našem blogu.
Missing translation

Všeobecné obchodní podmínky

Pro použití služby HoppyGo

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla pro užívání služby HoppyGo. Máte-li zájem službu HoppyGo používat, přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky, jelikož upravují i Vaše práva a povinnosti. Pro snazší použití těchto podmínek je k dispozici jejich stručný přehled zdůrazňující nejdůležitější části a ujednání, nelze ale spoléhat pouze na něj. Rozhodující jsou vždy tyto podmínky v celém jejich rozsahu a v souvislostech.

Důležité odkazyInformace o pojištění

HoppyGo vystupuje jako doplňkový pojišťovací zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění. Následující dokumenty popisují nabízené produkty:

Informace vám poskytujeme prostřednictvím internetové stránky; máte na výběr mezi listinnou podobou a internetovou stránkou a uskutečněním objednávky volíte sdělení prostřednictvím internetové stránky HoppyGo, která po dobu přiměřenou účelu těchto informací umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě a je vhodná s ohledem na sjednávané pojištění. Přejete-li si zaslat listinnou podobu informací vztahujících se k pojištění, požádejte o to zákaznickou linku.Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1: Definice pojmů

1.1Není-li výslovně uvedeno nebo nevyplývá-li ze závazných právních předpisů něco jiného, mají níže uvedené pojmy začínající velkými písmeny následující význam:

1.1.1Aplikace: je mobilní a www aplikace (program) vyvinutá HoppyGo, k níž HoppyGo vykonává majetková práva v rozsahu nezbytném pro udělení Licence a jejímž prostřednictvím lze využít Službu, pro účely těchto VOP se Aplikací rozumí i webové stránky provozované HoppyGo, které plní obdobný účel;

1.1.2Nájemné: finanční částka, kterou se Řidič zavazuje uhradit za nájem Vozidla. Výše Nájemného je stanovena vždy pro konkrétní Vozidlo;

1.1.3Nájemní smlouva: je smlouva o rezervaci a nájmu Vozidla, která je uzavírána mezi Řidičem a Majitelem v elektronické podobě prostřednictvím Aplikace a jejíž některé podmínky stanoví tyto VOP;

1.1.4Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.1.5Odměna: je finanční plnění, které je Majitel povinen uhradit HoppyGo za zprostředkování dle Smlouvy;

1.1.6Pojistná smlouva: je rámcová pojistná smlouva, kterou uzavírá HoppyGo za účelem pojištění Vozidel pro případ vzniku škody v průběhu trvání Nájemní smlouvy, včetně veškerých doplňkových podmínek, všeobecných podmínek a jiných souvisejících dokumentů;

1.1.7Majitel: fyzická nebo právnická osoba, která je registrována v systému HoppyGo coby osoba, která nabízí k užívání Vozidlo;

1.1.8Přístupové údaje: unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Zájemcem do Aplikace při Registraci;

1.1.9Registrace: elektronická registrace realizovaná v rámci Aplikace, kterou blíže popisuje Článek 4 VOP;

1.1.10Služba: je služba HoppyGo spočívající v tom, že umožňuje Řidiči používat Aplikaci a v jejím rámci si vyhledat ze zpřístupněných informací Vozidlo, které má zájem si pronajmout, a Majiteli umožní své Vozidlo prostřednictvím Aplikace nabídnout k užití všem Řidičům, a dále umožní také uzavření vlastní Nájemní smlouvy. V rámci Služby HoppyGo je dále umožněno zejména pojištění sdíleného Vozidla. Součástí Služby však není fyzická kontrola technického stavu Vozidla.

1.1.11HoppyGo: obchodní společnost HoppyGo s.r.o., Řehořova 908/4, 130 00 PRAHA 3 - ŽIŽKOV, IČ 066 28 664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spis. zn. C, vložka 2857/61. Aktuální kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách www.HoppyGo.com;

1.1.12Smlouva: Smlouva o užití služby HoppyGo, uzavřená mezi Zájemcem a HoppyGo prostřednictvím Aplikace, jejímž předmětem je používání Služeb, kdy konkrétní práva a povinnosti vyplývají z toho, zda Zájemce uzavřel smlouvu s úmyslem stát se Majitelem či Řidičem;

1.1.13Smluvní strany: označení pro HoppyGo a Zájemce (resp. následně Řidiče či Majitele) jakožto smluvní strany Smlouvy;

1.1.14Řidič: fyzická nebo právnická osoba, která se způsobem popsaným v těchto VOP zaregistruje jako osoba se zájmem o užití Vozidla. Pokud je Řidičem i osoba právnická bude moci užívat Služby pouze prostřednictvím konkrétní fyzické osoby, jež bude registrována způsobem a postupem obsaženým v Aplikaci (dále v Aplikaci jako Řidič);

1.1.15Uživatelský účet: je část Aplikace, která je každému jednomu Řidiči a Majiteli zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.16VOP: tyto Všeobecné obchodní podmínky pro použití služby HoppyGo, které stanoví vzájemná práva a povinnosti HoppyGo, Řidiče a Majitele při používání Služby, a dále práva a povinnosti vyplývající z Nájemní smlouvy;

1.1.17Vozidlo: motorové vozidlo, případně jiný dopravní prostředek, který je Majitelem nabízen k užívání v rámci Služby, jehož vlastnosti a kvality jsou popsány (na základě informací sdělených Majitelem) v Aplikaci (dále v Aplikaci také jako Auto);

1.1.18Zájemce: fyzická nebo právnická osoba, která má zájem stát se Řidičem a/nebo Majitelem;

1.1.19Záloha: finanční částka, kterou je Řidič povinen uhradit jako zálohu při uzavření Nájemní smlouvy, jejíž použití dále popisují tyto VOP;

1.1.20ZSP: zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v účinném znění.

1.1.21CEBIA: obchodní společnost Cebia spol. s r.o., IČO: 18628443, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka: C 4057, sídlo: Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4.Článek 2: SLUŽBA HOPPYGO A JEJÍ POUŽÍVÁNÍ

2.1 HoppyGo je provozovatelem online platformy pro sdílení vozidel mezi osobami. Za tímto účelem HoppyGo vyvinul Aplikaci, jejímž prostřednictvím mohou Majitelé nabízet k užívání Vozidla a Řidiči si mohou tato Vozidla prohlížet, seznámit se s informacemi o Vozidlech a jejich dostupnosti, která poskytl Majitel, případně s dalšími informacemi, které budou v Aplikaci uvedeny. V případě zájmu o užití konkrétního Vozidla Řidič s využitím Aplikace uzavře Nájemní smlouvu a v souladu s ní si Vozidlo vyzvedne a po použití jej opět vrátí Majiteli.

2.2 Vztah mezi HoppyGo a Řidičem je tzv. nepojmenovanou smlouvou, jehož obsahem jsou práva a povinnosti popsané v těchto VOP. HoppyGo nepožaduje od Řidiče za užití Služby žádnou odměnu.

2.3 Vztah mezi HoppyGo a Majitelem je smlouvou o zprostředkování, na jejímž základě se HoppyGo zavazuje umožnit Majiteli uzavřít Nájemní smlouvu, a to právě prostřednictvím Aplikace.

2.4 Role HoppyGo rámcově určuje podmínky Nájemní smlouvy, nevystupuje však v žádném případě jako účastník ani vedlejší účastník Nájemní smlouvy, z Nájemní smlouvy pro něj neplynou žádná práva ani povinnosti, s výjimkou přijímání úhrady Nájemného, smluvních pokut a/nebo finančních částek odpovídajících způsobené škodě či jiných plateb, stanoví-li to tyto VOP. HoppyGo zároveň neodpovídá za splnění povinností z Nájemní smlouvy nebo těchto VOP ze strany Řidiče, ani Majitele.

2.5 Přístup do Aplikace a prohlížení jejího obsahu je možné i bez Registrace. Nájemní smlouvu však lze uzavřít výhradně prostřednictvím zřízeného funkčního Uživatelského účtu. HoppyGo je oprávněn obsah Služby a její poskytování kdykoli změnit, omezit nebo i zcela ukončit bez náhrady.

2.6 Podmínky pro používání Služby - pro zahájení používání Služby je nezbytné nejprve stáhnout Aplikaci do mobilního zařízení či využít webové stránky HoppyGo. Každý, kdo si stáhne Aplikaci do svého zařízení, tím vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Při používání webových stránek HoppyGo je souhlas s VOP udělen v průběhu Registrace. Prostřednictvím Aplikace provede Zájemce Registraci, která podmiňuje užívání Služby. Jedna osoba může být současně registrována jako Řidič i jako Majitel, registrační proces je však oddělený.

2.7 Řidičem nebo Majitelem se může stát pouze osoba, která:

2.7.1 v případě Majitele dovršila 18 let věku a v případě Řidiče dovršila 20 let věku;

2.7.2 v případě Řidiče u vozů s výkonem nad 300 hP/224 kw dovršila věku 25 let;

2.7.3 je plně svéprávná;

2.7.4 nebyla v posledních 10 letech trestána za úmyslnou majetkovou trestnou činnost nebo za jakoukoli trestnou činnost v dopravě, zejména v souvislosti se způsobením dopravní nehody;

2.7.5 se nenachází v úpadku, exekuci nebo v jiné obdobné situaci, které by znemožnila nebo výrazně ztížila její schopnost plnit závazky plynoucí z Nájemní smlouvy.

2.8 Registrace Řidiče - Řidičem se může vedle podmínek uvedených v čl. 2.7 VOP stát pouze osoba, která je držitelem platného řidičského oprávnění v souladu se ZSP (vždy na kategorii Vozidla, které má zájem užít) a nesmí mu být zakázáno řízení motorových vozidel na území České republiky či na jiném území, na němž má zájem Vozidlo užít (čímž se rozumí i území převzetí a odevzdání Vozidla).

2.9 Registrace Majitele - Zájemce, který má zájem registrovat se coby Majitel, je dále povinen uvést informace o Vozidle, jež hodlá prostřednictvím Aplikace nabídnout k užití, a to v rozsahu, v jakém budou tyto informace vyžadovány Aplikací. Registrací Majitel souhlasí s uvedením Vozidla v registru vedeném společností CEBIA.

2.10 Podmínky Registrace - Registrace spočívá v zadání údajů, které jsou HoppyGo požadovány prostřednictvím Aplikace, v jejich odeslání HoppyGo a potvrzení Registrace ze strany HoppyGo. Registraci je zásadně možné provést i prostřednictvím Facebook účtu nebo Google účtu nebo účtu Smile klub provozovaného obchodní společností Leo Express Global a.s. V případě registrace prostřednictvím již existujícího účtu je Zájemce povinen zkontrolovat správnost údajů, které se propsaly z již existujícího účtu, a v případě jejich nesprávnosti či neaktuálnosti je okamžitě opravit. Bez zadání údajů, které jsou v rámci Aplikace označeny jako povinné, není možné Registraci dokončit.

2.11 Ochrana informací - Informace zadané Zájemci v rámci Registrace budou chráněny v souladu s právními předpisy a budou v rámci Aplikace dostupné v omezeném rozsahu, některé údaje Řidiče budou dostupné pouze tomu Majiteli, s nímž bude chtít Řidič uzavřít Nájemní smlouvu.

2.12 Kopie dokladů - Na vyžádání Aplikace je Zájemce v rámci Registrace povinen poskytnout HoppyGo kopii svého řidičského průkazu a jednoho dalšího dokladu totožnosti (např. občanského průkazu nebo pasu).

2.13 Zřízení Uživatelského účtu - Na základě Registrace je Zájemci zřízen Uživatelský účet, tím se Zájemce stává Řidičem, příp. Majitelem, v závislosti na tom, jaký registrační proces absolvoval. K Uživatelskému účtu bude Řidič/Majitel přistupovat na základě údajů, které zadal v průběhu Registrace (Přístupových údajů).

2.14 Na zřízení Uživatelského účtu není právní nárok. HoppyGo si vyhrazuje právo nezřídit Zájemci Uživatelský účet bez nutnosti takovéto rozhodnutí odůvodňovat. HoppyGo zpravidla nezřídí Uživatelský účet Zájemci, který již v minulosti Uživatelský účet zřízený měl, avšak porušoval povinnosti plynoucí z VOP a/nebo z Nájemní smlouvy.

2.15 Každý Řidič je oprávněn mít zřízen současně pouze jeden Uživatelský účet. V rámci jednoho Uživatelského účtu lze být registrován současně jako Řidič i jako Majitel (po zadání potřebných údajů), Majitel může současně mít registrováno více Vozidel, množství může být omezeno v Aplikaci. Řidič/Majitel není oprávněn převést Uživatelský účet na třetí osobu.Článek 3: Smlouva s HoppyGo

3.1 Uzavření Smlouvy - Smlouvu uzavírá HoppyGo se Zájemcem výlučně v elektronické podobě. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dokončením Registrace a zřízením Uživatelského účtu, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak.

3.2 Předmět Smlouvy - Předmětem Smlouvy je poskytování Služby HoppyGo Řidiči a Majiteli a poskytnutí Licence k Aplikaci, případně další práva a povinnosti stanovené v těchto VOP.

3.3 Trvání Smlouvy - Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3.4 Ukončení Smlouvy - Smlouvu lze ukončit výpovědí, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni, v němž je výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba však neskončí v průběhu doby, kdy nelze zrušit Uživatelský účet (viz čl. 3.5 VOP).

3.5 Zrušení Uživatelského účtu - Smlouvu lze ukončit i zrušením Uživatelského účtu, a to jak ze strany Řidiče a Majitele, tak ze strany HoppyGo. Zrušení Uživatelského účtu má stejné účinky jako výpověď Smlouvy bez výpovědní doby. Řidič i Majitel je oprávněn zrušit Uživatelský účet kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo i bez něj. Řidič může zrušit Uživatelský účet pouze prostřednictvím emailu, který je uveden na webové stránce HoppyGo, smazáním Aplikace se Uživatelský účet neruší. Uživatelský účet není možné zrušit po dobu trvání jakýchkoli závazků na základě Smlouvy nebo Nájemní smlouvy, zejména tehdy, byla-li uzavřena dosud nesplněná Nájemní smlouva.

3.6 Zrušení účtu ze strany HoppyGo - HoppyGo je oprávněn zrušit Uživatelský účet (tj. odstoupit od Smlouvy) jakémukoli Řidiči či Majiteli zejména tehdy:

3.6.1 pokud Řidič či Majitel poruší tyto VOP, včetně uvedení nepravdivého prohlášení; nebo

3.6.2 bude-li mít HoppyGo podezření na možné protiprávní jednání Řidiče či Majitele, případně na jednání v rozporu s dobrými mravy. Jednáním v rozporu s dobrými mravy se rozumí především takové jednání, jímž se Řidič či Majitel snaží zneužít Službu ve svůj prospěch;

3.6.3 v případě stížnosti na Řidiče ze strany Majitele nebo jiných Řidičů, resp. ve vztahu k Majiteli v případě stížnosti na Majitele ze strany Řidičů nebo jiných Majitelů, přičemž stížností může být v obou případech i negativní hodnocení v Aplikaci.

3.7 Následky zrušení Uživatelského účtu - Zrušení Uživatelského účtu má za následek znepřístupnění Aplikace pro poskytování Služby. Zrušením Uživatelského účtu však nezanikají povinnosti Řidiče či Majitele, které vznikly za trvání Smlouvy a nebyly dosud splněny (např. povinnost nahradit škodu, uhradit smluvní pokutu nebo jiné závazky apod.), ani nezanikají ta ustanovení Smlouvy, která mají zjevně přetrvat i po jejím ukončení (např. ujednání o smluvních pokutách).Článek 4: Aplikace

4.1 Poskytnutí Licence k Aplikaci - HoppyGo poskytuje Řidiči i Majiteli po dobu trvání Smlouvy bezplatnou nevýhradní územně neomezenou Licenci k užívání Aplikace. Řidič i Majitel berou na vědomí, že právní předpisy ve státech mimo Českou republiku nemusí použití Aplikace umožňovat. HoppyGo si vyhrazuje právo územní rozsah Licence dodatečně změnit.

4.2 Využití Licence - Licence umožňuje stáhnout si Aplikaci a uložit si ji do libovolného počtu mobilních zařízení, a to prostřednictvím autorizovaných distribučních kanálů pro aplikace pro daný operační systém. Obsahem Licence není oprávnění kopírovat Aplikaci z jednoho zařízení na zařízení jiné.

4.3 Využití Aplikace - Na základě Licence lze pro vlastní potřebu využívat Aplikaci a jejím prostřednictvím pak využívat Službu v souladu s těmito VOP. Pokud to Aplikace umožní, lze provádět zálohování dat, která jsou obsahem Aplikace. Jiným způsobem není možné Aplikaci užít.

4.4 Omezení Licence - Řidič/Majitel není zejména oprávněn udělovat třetím osobám podlicence či jakákoli jiná práva k Aplikaci nebo postoupit či jinak převést Licenci na třetí osobu, též není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do Aplikace a jejího zdrojového kódu.

4.5 Informace dostupné pro Řidiče - Řidič má v rámci Aplikace přístup zejména k:

4.5.1 nabídce Vozidel k nájmu vč. fotografií, informací o podmínkách užití, dostupnosti, výši Nájemného a maximálním počtu kilometrů;

4.5.2 hodnocení Majitelů, vč. možnosti vkládat vlastní hodnocení;

4.5.3 svému Uživatelskému účtu;

4.5.4 aktuálnímu znění VOP a souvisejících dokumentů.

4.6 Informace dostupné pro Majitele Majitel má v rámci Aplikace přístup zejména k:

4.6.1 hodnocení Řidičů, vč. možnosti vkládat vlastní hodnocení;

4.6.2 svému Uživatelskému účtu;

4.6.3 aktuálnímu znění VOP a souvisejících dokumentů.

4.7 Chat - V rámci Aplikace je rovněž možné používat funkci pro zasílání rychlých zpráv (dále jen „chat") především mezi Řidiči a Majiteli. Délka jednotlivé zprávy může být limitována.

4.8 Omezení při využívání chatu Řidič i Majitel je povinen při využívání funkce chat zdržet se zejména:

4.8.1 jakéhokoli jednání, které by mohlo vykazovat znaky protiprávnosti, zejména znaky trestného činu;

4.8.2 šíření reklamy nebo jiných marketingových sdělení;

4.8.3 šíření závadného obsahu (tj. zejména obsahu hrubě vulgárního, rasistického, pornografického, obtěžujícího, obscénního apod.);

4.8.4 jakéhokoli jiného obtěžujícího, nemravného nebo jiného nepřípustného jednání;

4.8.5 snahy sjednat pronájem Vozidla jinak, než uzavřením Nájemní smlouvy prostřednictvím Aplikace.

4.9 Monitorování chatu Řidič i Majitel berou na vědomí a souhlasí s tím, že za účelem kontroly plnění omezení uvedených v čl. 4.8 VOP je HoppyGo oprávněn vhodným a přiměřeným způsobem provádět monitoring chatu a v případě zjištění jakéhokoli porušení nebo vzniku důvodné pochybnosti je oprávněn funkci chat omezit nebo i zcela znepřístupnit.Článek 5: Nájem vozidla

5.1 Výběr Vozidla, o něž má Řidič zájem, provede Řidič pomocí Aplikace. Současně uvede období, na jaké Vozidlo požaduje. Po provedení výběru je Řidič povinen potvrdit souhlas s aktuálním zněním VOP, které se může lišit od znění účinného v době provedení Registrace Řidiče.

5.2 Doplnění údajů - Součástí výběru Vozidla může být také doplnění údajů o platební kartě vyžadované Aplikací (např. číslo platební karty apod.), jestliže tak již Řidič neučinil v procesu Registrace.

5.3 Uzavření Nájemní smlouvy - Ověřením platební karty Řidiče je ze strany Řidiče závazně potvrzen zájem o uzavření Nájemní smlouvy, o čemž je odeslána zpráva příslušnému Majiteli. Majitel je oprávněn nabídku na uzavření Nájemní smlouvy ze strany Řidiče přijmout, nebo odmítnout, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku obdržení nabídky. Pokud není nabídka Majitelem ve lhůtě přijata nebo Majitel nabídku odmítne, Nájemní smlouva není uzavřena a Řidič není svou nabídkou vázán. V případě přijetí nabídky na uzavření Nájemní smlouvy Majitelem je Nájemní smlouva uzavřena.

5.4 Více Vozidel - Odeslal-li Řidič nabídku na uzavření Nájemní smlouvy na (byť jen částečně) stejné období více Majitelům, je Nájemní smlouva uzavřena pouze s tím Majitelem, který nabídku ve lhůtě přijme jako první v pořadí. Uzavření Nájemní smlouvy s dalšími Majiteli již nebude možné (nebude-li v Aplikaci uvedeno něco jiného) a tyto nabídky budou automaticky zrušeny. Uzavřenou Nájemní smlouvou jsou Řidič i Majitel vázáni.

5.5 Rezervace Vozidla - Jakmile dojde k uzavření Nájemní smlouvy, je Vozidlo rezervováno na zvolené období trvání nájmu, ledaže dojde později ke zrušení Nájemní smlouvy. Řidič souhlasí s tím a výslovně žádá, aby plnění Nájemní smlouvy, tj. rezervace Vozidla, začala ihned v okamžiku uzavření Nájemní smlouvy, a nikoli až po uplynutí zákonem stanovené čtrnáctidenní doby pro odstoupení spotřebitelem od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku.

5.6 Zrušení rezervace Řidičem, Řidič je oprávněn zrušit rezervaci kdykoliv bez uvedení důvodů, nejpozději však 3 dny přede dnem, kdy má dojít k předání Vozidla (a tedy zahájení nájmu). V případě, že Řidič zruší rezervaci méně než 3 dny přede dnem, kdy má dojít k předání Vozidla (a tedy zahájení nájmu), je povinen uhradit smluvní pokutu, pokud HoppyGo nerozhodne jinak, a to ve výši určené HoppyGo, nejvýše však 50 % Nájemného dle Nájemní smlouvy. Smluvní pokuta není vyžadována v případě, že je Nájemní smlouva ukončena ze strany Řidiče z důvodu porušení povinností na straně Majitele nebo HoppyGo. K úhradě smluvní pokuty za pozdní zrušení rezervace dojde obdobným způsobem, jakým je hrazeno Nájemné, tj. přímým inkasem z platební karty Řidiče. Nebude-li to možné, je Řidič povinen uhradit smluvní pokutu za pozdní zrušení rezervace na základě výzvy HoppyGo. Výzva může být učiněna i prostřednictvím Aplikace.

5.7 Zrušení rezervace Majitelem - Majitel je oprávněn zrušit rezervaci (tj. Nájemní smlouvu) kdykoli z důvodů uvedených v čl. 5.20 VOP, jinak nejpozději 3 dny přede dnem, kdy má dojít k předání Vozidla (a tedy zahájení nájmu).

5.8 Trvání Nájemní smlouvy - Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou.

5.9 Správa Nájemní smlouvy - Uzavřenou Nájemní smlouvu může Řidič i Majitel spravovat v rámci Aplikace, a to v rozsahu, v jakém to Aplikace umožní, případně prostřednictvím call centra nebo e-mailu HoppyGo. Jakékoli změny Nájemní smlouvy však musí být vždy odsouhlaseny oběma jejími smluvními stranami stejným postupem, jako je uzavírána samotná Nájemní smlouva.

5.10 Zpřístupnění kontaktních údajů mezi Majitelem a Řidičem - Po uzavření Nájemní smlouvy mohou být Řidiči zpřístupněny kontaktní údaje o Majiteli a naopak. S jejich pomocí Řidič může kontaktovat Majitele za účelem dohody konkrétního místa a času předání Vozidla. Před i po uzavření Nájemní smlouvy může Řidič s Majitelem komunikovat pouze prostřednictvím chatu. Již dohodnutý čas předání Vozidla může být mezi Majitelem a Řidičem upraven, pokud bude čas předání v rámci původně dohodnutého dne, zůstává částka Nájemného nezměněna. Změnu data předání Vozidla je možné provést pouze prostřednictvím call centra nebo e-mailu zaslanému HoppyGo. V případě sporu mezi Řidičem a Majitelem o obsahu dohody mezi nimi je rozhodující obsah zachycený výlučně v Aplikaci. Za účelem řešení případného sporu mezi Majitelem a Řidičem je HoppyGo oprávněn předat Majiteli další kontaktní údaje na Řidiče a naopak, a to včetně adresy trvalého či přechodného bydliště a telefonního čísla.

5.11 Povinnosti Řidiče při předání Vozidla - Řidič je povinen dostavit se na místo předání Vozidla včas, ve stavu, v jakém v souladu s právními předpisy může Vozidlo řídit (tj. zejména nebude pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani nebude jeho způsobilost řídit Vozidlo, byť jen omezena např. zraněním). Řidič nesmí být znečištěn nad obvyklou míru a je povinen zdržet se jakékoliv činnosti, která je způsobilá nad obvyklou míru omezit další užívání Vozidla. Bude-li chtít Řidič ve Vozidle (v souladu s podmínkami Majitele) přepravovat zvíře, nesmí být ani toto znečištěno nad obvyklou míru, ledaže bude přepravováno v přepravním či jiném boxu, které případnému přenosu znečištění ze zvířete do Vozidla zabrání.

5.12 Povinnosti Majitele při předání Vozidla - Majitel je povinen dostavit se na místo předání Vozidla včas a je povinen mít Vozidlo připraveno k předání Řidiči se všemi potřebnými doklady v souladu s Nájemní smlouvou a těmito VOP.

5.13 Doklady nezbytné k předání - Vozidla Při předání Vozidla je Řidič povinen prokázat se Majiteli platným dokladem totožnosti a v případě žádosti Majitele také platným řidičským průkazem. Majitel je povinen tyto doklady zkontrolovat a v případě jejich rozporu s informacemi o Řidiči v Aplikaci je oprávněn Vozidlo Řidiči nepředat. Tuto informaci je povinen Majitel bez zbytečného odkladu sdělit HoppyGo.

5.14 Kontrola Vozidla při Předání Při předání Vozidla provede Řidič spolu s Majitelem kontrolu stavu Vozidla, zjištěné závady, poškození a případný nesoulad s jakýmkoli bodem v čl. 5.15. VOP, se zaznamenají do předávacího protokolu, který je součástí Aplikace. Současně je Majitel povinen vyplnit nejméně všechny povinné části předávacího protokolu a do Aplikace nahrát minimálně 8 fotografií zachycující exteriér Vozidla a minimálně 3 fotografie zachycující interiér Vozidla včetně tachometru dle popisu v Aplikaci.

5.15 Stav Vozidla při předání - Nebylo-li v Aplikaci uvedeno nebo smluvními stranami dohodnuto něco jiného, musí být Vozidlo předáno:

5.15.1 ve stavu, jaký byl popsán v Aplikaci;

5.15.2 způsobilé k provozu na pozemních komunikacích v souladu s právními předpisy, včetně vhodných pneumatik;

5.15.3 s plnou nádrží, nebude-li v předávacím protokolu uvedeno jinak;

5.15.4 vyčištěné, tj. uklizené uvnitř a nanejvýš pouze běžně znečištěné zvenku (Vozidlo tedy nebude především nijak výrazně znečistěné od bláta nebo listí, v zimním období nebude neobvykle namrzlé apod.) s přihlédnutím k aktuálnímu či nedávnému počasí;

5.15.5 bez jakýchkoli movitých věcí, které neslouží k jeho provozu nebo které se v rámci provozu zpravidla nepoužívají, ledaže jsou tyto pevně připevněny k nějaké části Vozidla (tj. zejména budou odstraněny osobní věci, např. sluneční brýle, jakékoli cennosti a peníze atd.);

5.15.6 s veškerou povinnou výbavou v řádném stavu (vč. potřebných dokumentů).

5.16 Příslušenství Vozidla - Současně s Vozidlem musí být Řidiči předány nejméně:

5.16.1 klíče od Vozidla;

5.16.2 malý technický průkaz;

5.16.3 vše, co je potřebné k řádnému užití zabezpečovacího zařízení, jímž je Vozidlo vybaveno, má-li toto zařízení být použito (např. klíče).

5.17 Nájemné a záloha - Při potvrzení rezervace je Řidič povinen uhradit Majiteli předpokládané Nájemné a Zálohu ve výši, jaká byla uvedena ve vztahu k Vozidlu v Aplikaci. Záloha a předpokládané Nájemné budou uhrazeny bezhotovostním převodem prostřednictvím Aplikace k rukám HoppyGo. Řidič je povinen mít při převzetí Vozidla i při jeho vrácení dostatek finančních prostředků na příslušném bankovním účtu. Nájemné je splatné při předání Vozidla Majitelem. HoppyGo, Řidič a Majitel se dohodli, že Nájemné, jakož i případné náhrady škody, smluvní pokuty a jiné platby Řidiče, bude Řidič hradit k rukám HoppyGo. Plněním HoppyGo je závazek Řidiče uhradit Majiteli finanční částku splněn.

5.18 Využití Zálohy - Uhrazenou Zálohu HoppyGo použije následovně:

5.18.1 automaticky ji jednostranně započte (a to i tehdy, pokud tyto pohledávky ještě nejsou splatné) proti povinnosti Řidiče uhradit (v tomto pořadí): jakékoli sankce plynoucí ze Smlouvy, náhradu škody (včetně spoluúčasti), úroky z prodlení či jiné příslušenství, doplatky za nedočerpané palivo, Nájemné, jiné finanční plnění plynoucí ze Smlouvy (zejména platbu pojistného). Informace o takto provedeném zápočtu se zobrazí v Aplikaci;

5.18.2 v rozsahu, v jakém nebude Záloha použita způsobem popsaným v čl. 5.18.1 VOP, a nebude důvod se domnívat, že by použita být mohla, bude uhrazená Záloha vrácena Řidiči, a to nejpozději do 7 pracovních dní ode dne ukončení příslušné Nájemní smlouvy.

5.19 Podmínky užití Vozidla - Řidič je povinen se před užitím Vozidla seznámit s podmínkami pro jeho užití uvedenými v Aplikaci, které je povinen dodržovat (např. nekouřit ve Vozidle, nepřevážet ve Vozidle zvířata, používat Vozidlo jen na určeném území apod.) a užívat Vozidlo obvyklým způsobem s přihlédnutím k druhu Vozidla a jeho stavu. Mj. je povinen používat bezpečnostní zařízení, jimiž je Vozidlo vybaveno, bude-li to možné. Řidič především není oprávněn užít Vozidlo mimo území, jež je stanoveno v Aplikaci (porušení této povinnosti je prokazováno zejména záznamem ze systému GPS, pokud je k tomu Vozidlo technicky vybaveno). Řidič není v žádném případě oprávněn Vozidlo užít mimo území Evropy nebo způsobem, který zakládá výluku z pojištění dle Pojistné smlouvy (zejména způsobem dle čl. 8.4. VOP). Řidič se nesmí zúčastňovat s Vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, provozovat Vozidlo na neveřejných komunikacích (např. závodní okruhy) nebo provádět na Vozidle jakékoliv změny a úpravy.

5.20 Odstoupení od Nájemní smlouvy - Od Nájemní smlouvy lze odstoupit za následujících podmínek:

5.20.1 Majitel je oprávněn odstoupit v případě, že Řidič nesplní povinnost uhradit Zálohu v souladu s čl. 5.17 VOP nebo jinou povinnost nezbytnou pro realizaci Nájemní smlouvy (např. nepředloží Majiteli doklad totožnosti, případně tento doklad nebude odpovídat dokladu v Aplikaci – viz čl. 5.13 VOP, odmítne elektronicky potvrdit svůj souhlas s řádným předávacím protokolem, bude ovlivněn alkoholem apod.);

5.20.2 Řidič je oprávněn od Smlouvy odstoupit, nebude-li Vozidlo předáno ve stavu v souladu s těmito VOP;

5.20.3 Řidič i Majitel jsou oprávněni od Smlouvy odstoupit, nedostaví-li se druhá strana bez oznámení či dohody na místo dohodnutého předání Vozidla ani 30 minut po dohodnutém termínu.

5.21 Odstoupením - Nájemní smlouva zaniká od počátku. Ten, kdo od Nájemní smlouvy odstoupil, je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Odstoupení bude provedeno prostřednictvím Aplikace.

5.22 Zrušení Nájemní smlouvy - Nájemní smlouvu lze zrušit i zrušením rezervace v Aplikaci (čímž dojde k odstoupení od Nájemní smlouvy). Rezervaci lze zrušit kdykoli, z jakéhokoli důvodu, ustanovení čl. 5.6 VOP tím není dotčeno.

5.23 Zákaz přenechání vozidla třetí osobě - Řidič není oprávněn přenechat Vozidlo k užití třetí osobě, a to ani bezúplatně.

5.24 Vrácení Vozidla Majiteli - Do okamžiku uplynutí dohodnuté doby trvání Nájmu je Řidič povinen Vozidlo vrátit Majiteli, a to v čase a na místě dle dohody s Majitelem. Při vrácení Vozidla opět proběhne jeho kontrola včetně potvrzení předávacího protokolu obdobně, jako je uvedeno v čl. 5.14 VOP (včetně povinnosti do Aplikace nahrát minimálně 8 fotografií zachycující exteriér Vozidla a minimálně 3 fotografie zachycující interiér Vozidla včetně tachometru). Řidič je povinen vrátit Vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal (tj. jak je uvedeno v čl. 5.15 VOP).

5.25 Poškození Vozidla - Pokud Řidič nevrátí Vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal, a to včetně poškození interiéru nebo exteriéru, je povinen uhradit skutečné náklady potřebné na odstranění/opravu poškození, ledaže jsou tyto kryty sjednaným pojištěním. Tím není dotčena povinnost Řidiče uhradit částku odpovídající spoluúčasti v rámci sjednaného pojištění.

5.26 Nižší množství paliva - Pokud Řidič poruší povinnost vrátit Vozidlo s příslušným množstvím paliva (nebude-li dohodnuto něco jiného, pak s plnou nádrží), je povinen uhradit poplatek za doplnění paliva, který bude vypočítán automaticky Aplikací.

5.27 Vyšší počet ujetých kilometrů - Pokud Řidič s Vozidlem ujede více kilometrů, než je maximální stanovený počet uvedený v Aplikaci, je Řidič povinen uhradit Majiteli za každý započatý kilometr nad rámec limitu částku určenou Majitelem uvedenou v Aplikaci u konkrétního Vozidla. Tato částka bude v plné výši uhrazena Majiteli Vozidla.

5.28 Odpovědnost za dopravní přestupky - Řidič bere na vědomí, že odpovídá za veškeré přestupky a protiprávní jednání, jichž se při užívání Vozidla dopustí svým jednáním, případně opomenutím. Dopustí-li se přestupku, který nebude ihned vyřízen, je povinen o tom nejpozději při vrácení Vozidla uvědomit Majitele a HoppyGo, bude-li si toho vědom, a to primárně prostřednictvím Aplikace. Bude-li se jednat o přestupek, za který odpovídá Řidič, bere na vědomí, že Majitel je oprávněn sdělit orgánu, který bude přestupek vyšetřovat, údaje o něm. Bude-li se jednat o přestupek (správní delikt), za který odpovídá Řidič, je Majitel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím HoppyGo, aby Řidič uhradil Majiteli uhrazenou pokutu a veškeré náklady s tím spojené (coby náhradu škody).

5.29 Nehoda nebo poškození Vozidla - Řidič je v případě jakékoli dopravní nehody nebo jiného poškození Vozidla či jeho odcizení povinen bezodkladně uvědomit HoppyGo, a to způsobem, který je popsán v příloze č. 1 VOP. Současně je Řidič povinen plnit všechny povinnosti vyplývající v takovém případě z právních předpisů, včetně oznámení události Policii ČR, případně jinému příslušnému orgánu. Řidič bere na vědomí, že existence pojištění jej nezbavuje odpovědnosti za jeho jednání. V případě poškození či odcizení Vozidla je Řidič povinen nahradit škodu spočívající ve spoluúčasti, není-li dohodnuto něco jiného. Řidič bere na vědomí, že Vozidlo může být vybaveno bezpečnostními prvky, aniž by o tom byl Řidič výslovně informován (např. systém sledování vozidel pro případ jejich odcizení).

5.30 Předání Vozidla bez Nájemní smlouvy - Bude-li Vozidlo předáno Majitelem Řidiči přesto, že Nájemní smlouva zanikla (zejména v případě neuhrazení Zálohy), nejedná se o užití Vozidla na základě a v souladu s těmito VOP či Nájemní smlouvou. V takovém případě se na užití Vozidla mj. nevztahuje pojištění sjednané HoppyGo.Článek 6: Práva a povinnosti řidiče a majitele

6.1 Obecná práva a povinnosti Řidiče i Majitele

6.1.1 Vázanost pokyny v Aplikaci - Řidič i Majitel jsou vždy povinni řídit se pokyny a postupovat způsobem, který je stanoven v Aplikaci.

6.1.2 Pravdivost poskytnutých údajů - Řidič/Majitel stvrzuje pravdivost poskytnutých údajů a učiněných prohlášení, zejména pokud jde o specifikaci svých osobních a kontaktních údajů a podmínek, za kterých se Zájemce může stát Řidičem/Majitelem. Pokud se osobní údaje Řidič/Majitel změní nebo jsou nepřesné, je Řidič/Majitel povinen bez prodlení tyto aktualizovat v Aplikaci (v rozsahu, v jakém to bude možné) nebo HoppyGo o této skutečnosti neprodleně informovat e-mailem nebo telefonicky.

6.1.3 Administrativní poplatek - Řidič/Majitel je povinen uhradit HoppyGo administrativní poplatek v případech a ve výši, jak je uvedeno v ceníku, který tvoří přílohu těchto VOP (zpravidla se jedná o případy porušení Smlouvy nebo Nájemní smlouvy, kdy na straně Řidiče/Majitele vzniká povinnost uhradit smluvní pokutu, náhradu škody apod.). Řidič/Majitel výslovně prohlašuje, že výši administrativního poplatku považuje za přiměřenou.

6.2 Práva a povinnosti Řidiče

6.2.1 Zákaz přístupu třetích osob - Řidiči je zakázáno poskytovat nebo zpřístupnit Službu třetím osobám. Řidič nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu, a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Řidič v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou HoppyGo, Majiteli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Řidič povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně HoppyGo, který provede změnu Přístupových údajů.

6.2.2 Dodržování právních předpisů - Řidič je povinen dodržovat při užívání Služby platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie. Řidič v plném rozsahu odpovídá za škodu vyplývající z šíření dat a informací prostřednictvím Služby (tj. zejména za hodnocení Majitelů provedené v Aplikaci). Veškeré škody, které by takto HoppyGo, Majiteli nebo třetím osobám vznikly, je Řidič povinen nahradit v plném rozsahu.

6.2.3 Smluvní pokuty - Veškeré smluvní pokuty, které pro Řidiče vyplývají z těchto VOP nebo ze Smlouvy, je Řidič povinen hradit k rukám HoppyGo, a to výhradně bezhotovostně, tím je povinnost Řidiče uhradit smluvní pokutu Majiteli splněna. Žádné smluvní pokuty nebudou hrazeny přímo k rukám Majitele. Řidič bere na vědomí a souhlasí s tím, že platba smluvní pokuty proběhne automaticky stejně, jako např. úhrada Nájemného. Nebude-li to možné, sdělí HoppyGo Řidiči, jakým způsobem má úhradu smluvní pokuty provést. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody, ustanovení § 2050 Občanského zákoníku o omezení výše smluvní pokuty se nepoužije. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výši smluvních pokut považují za přiměřenou.

6.3 Práva a povinnosti Majitele

6.3.1 Dohoda o započtení - Majitel a HoppyGo se dohodli, že HoppyGo je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Majitelem (včetně případných pokut a případných plateb pojistného) proti pohledávkám Majitele za HoppyGo zejména z titulu nároku na úhradu Odměny. Zápočet bude zásadně proveden konkludentně tím, že Majiteli bude Nájemné vyplaceno již ponížené o Odměnu.

6.3.2 Pověření třetí osoby předáním Vozidla - Předáním Vozidla Řidiči, jakož i převzetím Vozidla od Řidiče je Majitel oprávněn pověřit třetí osobu, bude-li tato schopna v plném rozsahu splnit povinnosti Majitele spojené s předáním a převzetím Vozidla. Odpovědnost Majitele za splnění Nájemní smlouvy tím není nijak dotčena. Bude-li Vozidlo přebírat jiná osoba, než která jej předávala, je Majitel povinen tomuto Řidiči předem tuto skutečnost sdělit včetně potřebné identifikace této osoby tak, aby na straně Řidiče nevznikly pochybnosti o tom, která osoba je oprávněna Vozidlo převzít.

6.3.3 Oznámení při nevrácení Vozidla - Majitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 hodiny, oznámit HoppyGo nevrácení Vozidla ve lhůtě uvedené v čl. 5.24 VOP. V případě porušení této povinnosti může dojít k zániku nebo omezení nároku na výplatu pojistného plnění dle Pojistné smlouvy. Majitel je zároveň povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit Policii ČR a poskytovat potřebnou součinnost v případném trestním řízení.

6.3.4 Dodržování právních předpisů - Majitel bere na vědomí, že vedle ujednání obsažených v těchto VOP, Smlouvě a Nájemní smlouvě je povinen dodržovat také povinnosti stanovené právními předpisy, včetně předpisů veřejnoprávních (např. předpisů upravujících daňové povinnosti).

6.3.5 Zmocnění k vystavení faktur - Uzavřením Smlouvy zároveň Majitel zmocňuje HoppyGo, aby jménem Majitele vystavoval a doručoval faktury Řidičům za Nájemné dle všech Nájemních smluv uzavíraných mezi Majitelem a jednotlivými Nájemci. V případě, že Majitel má v Aplikaci registrovaný údaj, že je plátce DPH, bude mít každá příslušná faktura náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Majitel je oprávněn prostřednictvím Aplikace předem sdělit číslo faktury/daňového dokladu, které je HoppyGo povinno použít pro fakturaci příslušného Nájemného dle příslušné Nájemní Smlouvy. HoppyGo nenese vůči Majiteli žádnou odpovědnost vyplývající z daňových předpisů, která vznikla nebo mohla vzniknout z nepravdivých či neúplných informací poskytnutých Majitelem či nesprávným postupem Majitele.Článek 7: Provádění plateb, práva a povinnosti HoppyGo

7.1 Způsob platby - HoppyGo a Majitel se dohodli, že veškeré platby z Nájemní smlouvy ze strany Řidiče (včetně smluvních pokut, plateb pojistného či náhrady škod) budou hrazeny k rukám HoppyGo. HoppyGo však není konečným příjemcem veškerých takto obdržených finančních prostředků. Nájemné HoppyGo vyplatí Majiteli bez zbytečného odkladu po splnění příslušné Nájemní smlouvy, smluvní pokuty a náhrady škody bez zbytečného odkladu po jejich připsání na účet HoppyGo, ustanovení čl. 6.1.3. VOP není dotčeno.

7.2 Nárok na Odměnu - Majitel a HoppyGo se dohodli, že za zprostředkování dle Smlouvy je Majitel povinen uhradit HoppyGo Odměnu. Odměna se skládá z následujících finančních částek:

7.2.1 částky odpovídající 15 % z Nájemného, jež má být uhrazeno v souladu s příslušnou Nájemní smlouvou, která odpovídá provizi HoppyGo za zprostředkování transakce. Z této částky není hrazena platba pojistného pro pojištění, které ke všem Vozidlům sjednává HoppyGo, přičemž platba pojistného je hrazena ze zbylé části Nájemného.

7.2.2 částky odpovídající smluvním pokutám uhrazeným Řidičem dle příslušné Nájemní smlouvy, a to v souladu s přílohou č. 2 těchto VOP – Seznam smluvních pokut.

7.3 Splatnost Odměny - Odměna je splatná bezprostředně po uhrazení Nájemného, resp. smluvní pokuty, z níž se počítá. Pro vyloučení případných pochybností se uvádí, že Odměna náleží HoppyGo pouze v případě, že Nájemní smlouva bude uzavřena a splněna, bez ohledu na případný způsob jejího ukončení.

7.4 Ověření splnění podmínek - HoppyGo je oprávněn požadovat po Řidiči předložení dokumentů za účelem ověření splnění podmínek dle VOP, a to především vzniknou-li důvodné pochybnosti o tom, že podmínky nejsou splněny. HoppyGo je oprávněn Službu neposkytnout až do úspěšného ověření splnění podmínek dle VOP.

7.5 Omezení/zastavení poskytování Služby - HoppyGo si vyhrazuje právo poskytování Služby omezit nebo zcela zastavit, a to i bez předchozího upozornění, včetně znepřístupnění celé Aplikace či zrušení Uživatelského účtu, a to zejména tehdy, bude-li mít podezření na možné protiprávní jednání na straně Řidiče/Majitele nebo na porušování těchto VOP, případně v jiných případech, které jinak zakládají právo HoppyGo od Smlouvy odstoupit.

7.6 Aktualizace Aplikace - HoppyGo si vyhrazuje právo vydávat aktualizace Aplikace. Řidič není povinen si aktualizaci stáhnout, avšak HoppyGo nemůže v takovém případě zaručit funkčnost Služby. HoppyGo je dále oprávněn provádět jakékoli úpravy či změny Aplikace, včetně jejího úplného znepřístupnění bez náhrady, bez předchozího upozornění.

7.7 Omezení nebo přerušení Služby - HoppyGo je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služby na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy zařízení, Aplikace nebo jiného software, který je k poskytování Služby nezbytný.

7.8 Marketingová sdělení - Součástí Aplikace mohou být také marketingová sdělení propagující výrobky nebo služby různých subjektů, což bere Řidič / Majitel na vědomí. HoppyGo může informovat po dobu trvání Smlouvy Řidiče / Majitele o svých nových službách na základě samostatně uděleného souhlasu, který je možné v souladu s obecně závaznými právními předpisy Řidič oprávněn kdykoliv odvolat.

7.9 Změna Přístupových údajů - HoppyGo je oprávněn změnit Přístupové údaje k Uživatelskému účtu (Uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Řidiče / Majitele, a to zejména za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služby. Takto změněné Přístupové údaje (Uživatelské jméno a heslo) HoppyGo Řidiči/Majiteli oznámí bez zbytečného odkladu.

7.10 Oprávnění při nevrácení Vozidla - HoppyGo je oprávněn sdělit orgánům činným v trestním řízení, pojišťovně, jakož i jiným subjektům, bude-li taková povinnost plynout z právních předpisů, ze závazného rozhodnutí nebo bude-li existovat právní zájem na takovém sdělení, lokalizační údaje Řidiče získané z Aplikace, a to v případě, že Řidič nevrátí Vozidlo ani 1 hodinu po dohodnutém čase vrácení, bude-li zřejmé, že Vozidlo nebude vráceno, jakož i v případě podezření, že ze strany Řidiče došlo ke spáchání trestného činu.

7.11 Vyloučení odpovědnosti za škodu - HoppyGo neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku porušení smluvních a/nebo zákonných povinností ze strany Řidiče či Majitele, ani za škodu, která vznikne, dojde-li k užití Vozidla v rozporu s právními předpisy a/nebo podmínkami pro jeho užití (zejména bude-li Vozidlo užíváno mimo stanovené území).

7.12 Postoupení práv a povinností - HoppyGo je oprávněn kdykoli jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VOP nebo i celou Smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Řidiče/Majitele.

7.13 Monitorování Aplikace - HoppyGo je oprávněn užívat technické prostředky pro monitorování Aplikace tak, aby mohl zajistit její bezpečnost a reagovat na případné útoky. Takto nejsou zaznamenávána ani ukládána konkrétní data Řidičů/Majitelů, s výjimkou dat poskytnutých při Registraci a dle těchto VOP.Článek 8: Pojištění a odpovědnost

8.1 Pojištění Vozidla - Součástí služby HoppyGo je pojištění každého Vozidla, a to vždy pro celou dobu trvání příslušné Nájemní smlouvy, na jejímž základě je Vozidlo pronajato. Pojištění na základě Pojistné smlouvy je účinné od předání Vozidla Majitelem Řidiči až do vrácení Vozidla Řidičem Majiteli prostřednictvím Aplikace (včetně) s výjimkou možnosti využít vlastní pojištění dle článku 8.6 VOP.

8.2 Pojistná smlouva zahrnuje havarijní pojištění. Rozsah pojištění je vymezen v Pojistné smlouvě, s jejímž aktuálním zněním uvedeným na webových stránkách HoppyGo jsou Řidič i Majitel povinni se vždy seznámit. Některé podrobnosti o pojištění včetně limitů pojistného plnění a výše spoluúčasti jsou uvedeny buď v těchto VOP, a/nebo v Aplikaci. HoppyGo vynaloží úsilí ke zjištění ocenění Vozidla pro pozdější určení výše pojistného, a to prostřednictvím specializovaného programu určeného k identifikaci a oceňování vozidel. HoppyGo však žádným způsobem neodpovídá za to, jak vysoké pojistné plnění bude vyplaceno, resp. zda takto vyplacené pojistné plnění pokryje veškerou vzniklou škodu, ani za případné odmítnutí vyplacení pojistného plnění v celém rozsahu. Řidič i Majitel berou na vědomí, že v případě porušení těchto VOP nebo naplnění některé z výluk pojištění není škoda Pojistnou smlouvou kryta.

8.3 Oblasti pojištění - Pojistná smlouva zpravidla zahrnuje nejméně následující oblasti pojištění:

8.3.1 havarijní pojištění (včetně poškození živlem, krádeže či zpronevěry);

8.3.2 pojištění skel;

8.3.3 asistenční služby.

8.4 Výjimky z pojištění - Z pojištění dle Pojistné smlouvy jsou mj. vyňaty škodné události vzniklé při užití Vozidla:

8.4.1 v rozporu s účelem stanoveným výrobcem;

8.4.2 na závodních okruzích nebo v jakýchkoli závodech či soutěžích, ať už oficiálních nebo neoficiálních;

8.4.3 které není v provozuschopném stavu;

8.4.4 jako pracovního stroje.

8.5 Územní rozsah pojištění - Pojištění dle Pojistné smlouvy, resp. jeho jednotlivé části, mohou mít různý územní rozsah, s tímto je Řidič povinen se vždy seznámit.

8.6 Vlastní pojištění Majitele - Majitel je oprávněn místo pojištění, které je součástí služby HoppyGo, využít vlastního pojištění s odlišnými podmínkami. Pokud má Majitel vlastní pojištění, zobrazí se tato informace v detailu Vozidla a v souhrnu objednávky. Detaily vlastního pojištění si může řidič vyžádat od Majitele nebo od HoppyGo.

8.7 Nehoda Vozidla s vlastním pojištěním - V případě nehody Vozidla s vlastním pojištěním odpovídá za likvidaci pojistné události Majitel.

8.8 Spoluúčast u vlastního pojištění - HoppyGo zadržuje po dobu trvání Nájemní smlouvy od Řidiče zálohu ve výši minimální spoluúčasti u sjednaného vlastního pojištění. V případě vzniku pojistné události garantuje HoppyGo náhradu škody až do výše minimální spoluúčasti. V případě pojistné události s vyšší škodou HoppyGo vynaloží veškeré úsilí pro vymáhání zbývající části způsobené škody, nemůže ovšem garantovat dobu splatnosti.

8.9 Vyplacení spoluúčasti - Pro vyplacení spoluúčasti od Řidiče musí Majitel prokázat škodu fotografiemi z Aplikace a záznamem o pojistné události vystaveném svou pojišťovnou.

8.10 Odpovědnost Řidiče - Za škody způsobené užitím Vozidla, které nejsou kryty pojištěním v rámci Nájemní smlouvy, včetně sjednané spoluúčasti, odpovídá Řidič a tyto je povinen poškozenému nahradit.

8.11 Vyloučení odpovědnosti za chybně zadané údaje - HoppyGo neodpovídá za škodu, která vznikne tím, že Majitel a/nebo Řidič zadá v rámci Registrace nebo kdykoli později do Aplikace nesprávné či nepravdivé údaje (např. nesprávný VIN kód) či Majitel a/nebo Řidič (v závislosti na tom, kdo měl takovou povinnost dle Aplikace) nenahraje do Aplikace takové fotografie, z nichž by bylo možné vznik škody a její rozsah k požadovanému okamžiku předání a převzetí Vozidla s jistotou zjistit. V případě nemožnosti prokázat vznik škody tímto způsobem se Majitel a/nebo Řidič výslovně nároku na náhradu tvrzené škody v celém rozsahu vzdává.

8.12 Odpovědnost HoppyGo - HoppyGo odpovídá za služby poskytované Majitelem a za splnění povinností z jeho strany vyplývajících z Nájemní smlouvy výlučně v rozsahu, jak stanoví tyto VOP.

8.13 Vyloučení odpovědnosti HoppyGo - HoppyGo neodpovídá za:

8.13.1 správnost, pravdivost ani úplnost informací poskytnutých mu Majitelem nebo Řidičem, pokud tyto nebyly při jejich poskytnutí doloženy věrohodným způsobem (např. dokladem totožnosti, technickým průkazem k Vozidlu apod., byly-li takové doklady pravé).

8.13.2 obsah informací zasílaných Řidičem prostřednictvím Aplikace ani za škody způsobené jejími výpadky.

8.13.3 služby poskytované třetími osobami, např. internetového připojení, za jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, související apod.

8.13.4 škodu, která vznikne Řidiči na předmětech dle čl. 5.15.5. VOP, a to ani tehdy, když se Řidič s Nájemcem dohodne na tom, že uvedené předměty ve Vozidle po dobu trvání Nájemní smlouvy zůstanou.

8.13.5 škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, vlivy fyzikálních jevů ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

8.13.6 škody vzniklé používáním Aplikace na zařízeních, které byly jakýmkoliv způsobem neautorizovaně či neodborně upravovány nebo na něž byl instalován nelegální software, případně za používání na zařízeních s jiným operačním systémem, než pro který je Aplikace určena, či s jiným nastavením, než Aplikace vyžaduje.

8.14 Bezpečnost Aplikace - Řidič/Majitel bere na vědomí, že ačkoli při tvorbě Aplikace vynaložil HoppyGo maximální úsilí k zajištění její bezpečnosti, komunikace prostřednictvím sítě Internet nemusí být bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny. Řidič/Majitel bere na vědomí, že při užívání Služby nebo jiných služeb on-line existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup k mobilnímu zařízení Řidiče/Majitele. HoppyGo nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající nebo jinak se vztahující k takovému přístupu třetích osob k zařízení Řidiče/Majitele. Pouze Řidič/Majitel odpovídá za dostatečné zabezpečení svého zařízení před neoprávněnými útoky.Článek 9: Spotřebitelská ujednání

9.1 Aplikovatelnost spotřebitelských ujednaní - Ustanovení tohoto článku VOP se použijí v případě, že Řidič/Majitel je spotřebitelem, který uzavře Smlouvu, resp. Nájemní smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a současně v případě, že je Smlouva uzavřena distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, nebo mimo obchodní prostory druhé smluvní strany.

9.2 Odstoupení od Smlouvy - Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud jako Řidič potvrdil objednávku na nájem auta nebo pokud jako Majitel potvrdil předběžný zájem o pronájem auta Řidiči, je tím smlouva mezi ním a Provozovatelem splněna a nelze již od ní odstoupit. K odstoupení od Smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách HoppyGo. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odeslal HoppyGo oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje. Vzorové poučení o právu Spotřebitele odstoupit od Smlouvy je dostupné na webových stránkách HoppyGo.

9.3 Výjimky - Ujednání tohoto článku o možnosti odstoupit od smlouvy postupem dle čl. 9.2 VOP nelze použít, pokud:

9.3.1 jsou obě smluvní strany podnikateli;

9.3.2 jsou obě smluvní strany spotřebiteli (může nastat pouze v případě Nájemní smlouvy).

9.4 Prohlášení - Spotřebitel prohlašuje, že je mu znám význam všech doložek použitých v těchto VOP.Článek 10: Řešení sporů a rozhodné právo

10.1 Smírné řešení sporů - Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

10.2 Soudy a ČOI - Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího článku do třiceti dnů, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud nebo Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce je oprávněna k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v případě, kdy spotřebitel je smluvní stranou smlouvy, od níž se daný spor odvíjí. České obchodní inspekce však není oprávněna ve věci závazně rozhodnout. K řešení veškerých sporů závazným způsobem jsou příslušné obecné soudy České republiky.

10.3 Role HoppyGo - Případné spory vzniklé mezi Majitelem a Řidičem může pomoci řešit i HoppyGo a může oběma stranám navrhnout způsob řešení sporu na základě svého posouzení. Za tímto účelem souhlasí Řidič i Majitel s tím, že je k řešení sporů možné využít veškerá data uložená v Aplikaci.

10.4 Rozhodné právo - Tyto VOP, Smlouva, Nájemní smlouva, jakož i veškeré vztahy s tím související se řídí českým právem a především Občanským zákoníkem.Článek 11: Změny VOP

11.1 Změna VOP - O změně VOP je HoppyGo povinen informovat Řidiče/Majitele prostřednictvím Aplikace, případně jiným vhodným způsobem, a to zásadně 7 kalendářních dnů před účinností změn. Nová verze VOP bude k dispozici v Aplikaci, případně na webových stránkách HoppyGo.

11.2 Odmítnutí změny VOP - Řidič/Majitel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny VOP a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, nejpozději však do doby nabytí účinnosti změny VOP. Souhlasí-li Řidič/Majitel se změnou VOP, dnem účinnosti takovéto změny se stává pro Řidiče /Majitele závaznou.

11.3 Přílohy VOP lze měnit stejným způsobem jako samotné VOP.

11.4 Souhlas s aktuální verzí VOP - Ustanoveními tohoto článku není nijak dotčena povinnost Řidiče/Majitele vyjádřit souhlas s aktuální verzí VOP (včetně veškerých příloh) před odesláním/potvrzením nabídky na uzavření Nájemní smlouvy dle čl. 5.3. VOP.Článek 12: Závěrečná ustanovení

12.1 Aktuální znění VOP je k dispozici na webových stránkách HoppyGo a/nebo v Aplikaci.

12.2 Doručování listin - Jakákoli listinná zásilka zaslaná jednou smluvní stranou druhé smluvní straně se považuje za doručenou i tehdy, je-li doporučená zásilka adresována na adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě a adresát si nevyzvedne zásilku v úložní době (fikce doručení).

12.3 Doručování elektronické pošty - Jakákoli zásilka zaslaná jednou smluvní stranou druhé smluvní straně v elektronické podobě se považuje za doručenou i tehdy, je-li adresována na adresu elektronické pošty (e-mail) smluvní strany uvedené ve Smlouvě, a to 10. dnem po jejím odeslání (fikce doručení).

12.4 Ukončením trvání Smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VOP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení.

12.5 Oddělitelnost ujednání - Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo VOP jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu. Toto nové ustanovení může být obsaženo rovněž přímo ve Smlouvě.

12.6 Aplikační přednost - V případě rozporu znění příloh k těmto VOP, VOP a nabídkou HoppyGo v Aplikaci platí v tomto pořadí nejdříve nabídka HoppyGo v Aplikaci, ujednání v přílohách a poté VOP. V případě rozporu znění VOP a Pojistné smlouvy má přednost Pojistná smlouva, a to i před nabídkou v Aplikaci a textem jakýchkoli příloh k VOP.

12.7 Součinnost - HoppyGo, Majitel a Řidič se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost potřebnou k řádnému plnění Smlouvy a poskytování Služby.

12.8 Výjimky z aplikace Občanského zákoníku - HoppyGo vylučuje pro případ výkladu těchto VOP a/nebo Smlouvy použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku (připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první).

12.9 Seznámení se s VOP - HoppyGo, Řidič a Majitel prohlašují, že se seznámili s celými VOP a berou je na vědomí, což potvrzují uzavřením Smlouvy.

12.10 Přílohy - Nedílnou součástí těchto VOP jsou následující přílohy:

12.10.1 Příloha č. 1: Likvidace pojistných událostí – postup v případě nehody nebo jiného poškození Vozidla;

12.10.2 Příloha č. 2: Seznam Smluvních pokut.

12.11 Platnost a účinnost - Tyto VOP nabývají platnosti dne 17.10.2018 a účinnosti dne 24.10. 2018.