Nový HoppyGo měsíční tarif je tady! Nastav si čas výpůjčky na více než 30 dní a získej 50% slevu z denní ceny pronájmu a 50% slevu z ceny havarijního pojištění. Více o měsíčních tarifech zjistíš na našem blogu.
Missing translation

Ochrana osobních údajů

Část 1: Informace o zpracování osobních údajů

Tímto Vám jako společní správci osobních údajů – společnost HoppyGo s.r.o., se sídlem Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 06628664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 285761 (dále jen „společnost HoppyGo“), společnost Mobility Lab s.r.o., se sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 06048749, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 275195 (dále jen „společnost Mobility Lab“), společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., se sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 05976359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 274001 (dále jen „společnost ŠKODA AUTO DigiLab“) a společnost SmileCar a.s., se sídlem Řehořova 908/4, Žižkov, PSČ 130 00, IČO: 05541425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21985 (dále jen „společnost SmileCar“) – společně dále jen „Společní správci“ - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:Registrace uživatele

1.1Popis účelu zpracování - Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vás mohli registrovat jako uživatele platformy HoppyGo, tedy abychom s Vámi následně mohli uzavřít smlouvu, jejímž předmětem bude obstarání příležitosti k uzavření nájemní smlouvy blíže specifikované v našich Všeobecných obchodních podmínkách. Plné užívání platformy HoppyGo v roli majitele vozidla však předpokládá vyplnění dalších osobních údajů.

1.2Popis právního základu pro zpracování - Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

1.3Kategorie osobních údajů, které zpracováváme - Identifikační údaje; kontaktní údaje; popisné údaje; komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat (včetně audio-vizuálních záznamů).

1.4Doba zpracování a archivace - Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a následně pro sekundární účely archivace na základě oprávněného zájmu.

1.5Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout - Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu našim obchodním partnerům poskytujícím marketingové nebo IT služby nebo na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

1.6Původ osobních údajů - Přímo od Vás.

1.7Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem - V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem.

1.8Automatizované rozhodování na základě osobních údajů - V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

1.9Ostatní informace - Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Registrace uživatele v roli majitele vozidla

1.1Popis účelu zpracování - Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme za tím účelem, aby bylo možné doplnit Váš dosavadní uživatelský profil o informace potřebné pro roli majitele vozidla a umožnili Vám tak nabízet své auto k pronájmu registrovaným řidičům. Vámi poskytnuté osobní údaje budou v případě schválení Vaší registrace řidičům sloužit k tomu, aby zvážili, zda si chtějí pronajmout právě Vámi nabízené vozidlo (zejm. údaje o vozidle - např. značka a model vozidla, datum výroby apod.) a následně došlo k náležitému plnění uzavřené nájemní smlouvy mezi Vámi jako majitelem a jiným uživatelem platformy HoppyGo jako řidičem (zejm. Vaše identifikační a kontaktní údaje).

1.2Popis právního základu pro zpracování - Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

1.3Kategorie osobních údajů, které zpracováváme - Identifikační údaje; kontaktní údaje; popisné údaje; komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat (včetně audio-vizuálních záznamů); transakční údaje; údaje o vozidle.

1.4Doba zpracování a archivace - Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a následně pro sekundární účely archivace na základě oprávněného zájmu.

1.5Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout - Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu našim obchodním partnerům poskytujícím marketingové nebo IT služby nebo na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

1.6Původ osobních údajů - Přímo od Vás.

1.7Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem - V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem.

1.8Automatizované rozhodování na základě osobních údajů - V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

1.9Ostatní informace - Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Ověření údajů poskytnutých uživatelem, který má zájem o registraci v roli majitele, nebo uživatelem, který již byl jako majitel zaregistrován

1.1Popis účelu zpracování - Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom si ověřili informace, které jste nám poskytl(a) jako uživatel se zájmem o registraci v roli majitele (či jako již registrovaný majitel), a následně rozhodli, zda Vaši registraci schválíme (či již schválenou registraci zrušíme). Činíme tak z toho důvodu, aby byla platforma HoppyGo transparentní, bezpečná a spolehlivá. V návaznosti na odeslání Vaší žádosti o registraci od Vás jako majitele můžeme požadovat poskytnutí dodatečných dokumentů, např. kopii OP či souhlas vlastníka či spoluvlastníků vozidla, které chcete prostřednictvím platformy HoppyGo pronajímat, pokud je to relevantní. Tyto údaje můžeme dodatečně žádat i po již registrovaných uživatelích v roli majitele.

1.2Popis právního základu pro zpracování - Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit. Pokud je ve vztahu k některým osobním údajům vyžadován zvláštním právním předpisem výslovný souhlas se zpracováním, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v případě Vámi uděleného souhlasu.

1.3Kategorie osobních údajů, které zpracováváme - Identifikační údaje (včetně kopie osobního dokladu nebo veřejné listiny); kontaktní údaje; údaje o vozidle.

1.4Doba zpracování a archivace - Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a následně pro sekundární účely archivace na základě oprávněného zájmu.

1.5Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout - Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu našim obchodním partnerům poskytujícím marketingové nebo IT služby nebo na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

1.6Původ osobních údajů - Přímo od Vás.

1.7Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem - V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem.

1.8Automatizované rozhodování na základě osobních údajů - V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

1.9Ostatní informace - Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Ověření údajů poskytnutých uživatelem, který má zájem o pronájem vozidla registrovaného majitele

1.1Popis účelu zpracování - Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom si ověřili informace, které jste nám poskytl(a) jako uživatel se zájmem o pronájem vozidla některého z registrovaných majitelů. Činíme tak z toho důvodu, aby byla platforma HoppyGo transparentní, bezpečná a spolehlivá. Za tímto účelem od Vás kdykoliv během trvání registrace můžeme požadovat poskytnutí dodatečných dokumentů, např. kopii OP a ŘP.

1.2Popis právního základu pro zpracování - Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit. Pokud je ve vztahu k některým osobním údajům vyžadován zvláštním právním předpisem výslovný souhlas se zpracováním, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v případě Vámi uděleného souhlasu.

1.3Kategorie osobních údajů, které zpracováváme - Identifikační údaje (včetně kopie osobního dokladu nebo veřejné listiny), kontaktní údaje.

1.4Doba zpracování a archivace - Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a následně pro sekundární účely archivace na základě oprávněného zájmu.

1.5Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout - Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu našim obchodním partnerům poskytujícím marketingové nebo IT služby nebo na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

1.6Původ osobních údajů - Přímo od Vás.

1.7Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem - V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem.

1.8Automatizované rozhodování na základě osobních údajů - V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

1.9Ostatní informace - Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Zprostředkování možnosti uzavřít nájemní smlouvu s registrovaným řidičem

1.1Popis účelu zpracování - Pokud došlo ke schválení Vaší registrace majitele, zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje (či údaje, které do svého uživatelského účtu dodatečně doplníte) za tím účelem, abychom mohli plnit smlouvu o obstarání příležitosti k uzavření nájemní smlouvy, kterou jste s námi uzavřel(a). K tomu je zároveň nutné, aby některé Vámi poskytnuté údaje (či údaje o Vás v podobě hodnocení od jiných uživatelů) byly zpřístupněny ostatním uživatelům platformy v roli řidičů, zejména Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení), údaje o Vašem vozidle, případně další údaje, které jste nám dobrovolně poskytl(a). Další Vámi poskytnuté osobní údaje (bližší identifikační, kontaktní a transakční údaje) budou zpřístupněny až těm uživatelům, kteří projeví zájem o uzavření nájemní smlouvy s Vámi.

1.2Popis právního základu pro zpracování - Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

1.3Kategorie osobních údajů, které zpracováváme - Identifikační údaje; kontaktní údaje; popisné údaje; komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat (vč. audio-vizuálních záznamů); komunikace a hodnocení; transakční údaje; údaje o vozidle.

1.4Doba zpracování a archivace - Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a následně pro sekundární účely archivace na základě oprávněného zájmu.

1.5Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout - AXA pojišťovna a.s. a ostatní uživatelé platformy. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu našim obchodním partnerům poskytujícím marketingové nebo IT služby nebo na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

1.6Původ osobních údajů - Přímo od Vás.

1.7Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem - V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem.

1.8Automatizované rozhodování na základě osobních údajů - V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

1.9Ostatní informace - Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Zprostředkování možnosti uzavřít nájemní smlouvu s registrovaným majitelem

1.1Popis účelu zpracování - Pokud jste registrován(a) jako řidič, zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje (či údaje, které do svého uživatelského účtu dodatečně doplníte) za tím účelem, abychom mohli plnit smlouvu o obstarání příležitosti k uzavření nájemní smlouvy, kterou jste s námi uzavřel(a). K tomu je zároveň nutné, aby některé Vámi poskytnuté údaje (či údaje o Vás v podobě hodnocení od jiných uživatelů) byly zpřístupněny ostatním uživatelům platformy v roli majitelů, zejména Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení), případně další údaje, které jste nám dobrovolně poskytl(a). Další Vámi poskytnuté osobní údaje (např. bližší identifikační a kontaktní údaje) budou zpřístupněny až těm uživatelům, kteří projeví zájem o uzavření nájemní smlouvy s Vámi.

1.2Popis právního základu pro zpracování - Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

1.3Kategorie osobních údajů, které zpracováváme - Identifikační údaje; kontaktní údaje; popisné údaje; komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat (vč. audio-vizuálních záznamů); hodnocení a komunikace; transakční údaje.

1.4Doba zpracování a archivace - Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a následně pro sekundární účely archivace na základě oprávněného zájmu.

1.5Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout - AXA pojišťovna a.s. a ostatní uživatelé platformy. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu našim obchodním partnerům poskytujícím marketingové nebo IT služby nebo na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

1.6Původ osobních údajů - Přímo od Vás.

1.7Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem - V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem.

1.8Automatizované rozhodování na základě osobních údajů - V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

1.9Ostatní informace - Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Archivace osobních údajů bývalých uživatelů platformy HoppyGo

1.1Popis účelu zpracování - Pokud dojde k ukončení smlouvy o obstarávání příležitosti k uzavření nájemní smlouvy, kterou jste s námi uzavřel(a), např. i formou zrušení Vaší registrace (ať již v roli majitele nebo řidiče), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat i po zrušení Vašeho účtu, a to v rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu naší ochrany před případnými nároky vznesenými vůči nám.

1.2Popis právního základu pro zpracování - Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento oprávněný zájem spočívá v obraně před případnými nároky vznesenými vůči nám.

1.3Kategorie osobních údajů, které zpracováváme - Identifikační údaje (vč. kopie osobního dokladu nebo veřejné listiny); kontaktní údaje; popisné údaje; komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat (vč. audio-vizuálních záznamů); hodnocení a komunikace; transakční údaje; údaje o vozidle (pokud byl uživatel registrován jako majitel).

1.4Doba zpracování a archivace - 3 roky po skončení uzavřené smlouvy.

1.5Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout - Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu našim obchodním partnerům poskytujícím marketingové nebo IT služby nebo na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

1.6Původ osobních údajů - Přímo od Vás.

1.7Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem - V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem.

1.8Automatizované rozhodování na základě osobních údajů - V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

1.9Ostatní informace - Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Archivace osobních údajů odmítnutých zájemců o registraci a uživatelů platformy, jejíchž uživatelský účet byl zrušen

1.1Popis účelu zpracování - Pokud jste v minulosti žádali o registraci uživatele v roli majitele a Vaše žádost byla zamítnuta či po Vaší registraci (ať již v roli majitele nebo řidiče) došlo z naší iniciativy ke zrušení Vašeho účtu, zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro účely zamezení opakovaným pokusům o registraci a ochrany před případnými nároky vznesenými vůči nám.

1.2Popis právního základu pro zpracování - Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento oprávněný zájem spočívá v obraně před případnými nároky vznesenými vůči nám a v prevenci před opakovanými pokusy o registraci.

1.3Kategorie osobních údajů, které zpracováváme - Identifikační údaje; kontaktní údaje; popisné údaje; komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat (vč. audio-vizuálních záznamů); hodnocení a komunikace; transakční údaje; údaje o vozidle (pokud byl uživatel registrován jako majitel).

1.4Doba zpracování a archivace - 10 let po skončení uzavřené smlouvy.

1.5Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout - Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu našim obchodním partnerům poskytujícím marketingové nebo IT služby nebo na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

1.6Původ osobních údajů - Přímo od Vás.

1.7Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem - V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem.

1.8Automatizované rozhodování na základě osobních údajů - V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

1.9Ostatní informace - Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

1.1Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

1.2Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

1.3Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

1.4Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

1.5Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

1.6Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

1.7Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

1.8Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se Společnými správci ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky: dpo(@)hoppygo.com
Telefonicky: +420 220 311 769
Písemně: Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov

V souvislosti s uplatněním Vašich práv mohou Společní správci požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u dozorového úřadu.

Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
Web: http://www.uoou.cz